Durant més de 30 anys d’experiència en obres de rehabilitació, el despatx ha treballat buscant una arquitectura integrada amb el medi ambient, amb solucions que siguin sostenibles. Recupera sistemes constructius tradicionals i fa servir materials de l’entorn tant en obres de rehabilitació com de nova construcció, aprofitant al máxim els recursos naturals tant pels materials com per l’energía.

El despatx ha desenvolupat una activitat arquitectónica en las vertients següents:

  • D’una banda, busca l’integració amb l’entorn, lo qual suposa un respecte a l’entorn i al territori. Começem amb un conexeiment geogràfic i topogràfic de l’emplaçament de l’obra. Utilitzant materials de l’entorn, els materials s’integran i envelleixen amb dignitat, a més a més de no contenir productes tóxics.
  • D’altre banda busca experimentar amb materials autóctons i tradicionals de demostrada durabilitat. Per exemple, la canya, com a solera en els sostres, el fang, material utilitzt al mon ibèric i part de l’Edat Metjana. 
    Del moviment de terres prèvi a l’implantació de la casa (fonaments, cisternes, etc…) podem separar les pedras, les graves i les argiles i reutilitzar-les en l’obra. Amb el fang i la grava es fan els murs de tàpia (estabilitzat amb un feble porcentaje de ciment). La grava s’utilitza en les cobertas i drenajes del perímetre de l’edificació. La pedra s’utilitza per murs i paviments  interiors i exteriors. S’utilitzan un máxim de materials de’l’entorn més inmediat, i es buscan els que no tenim en entorns próxims. També es recuperan materials no decoratius sino estructurals. Per exemple, les fustes locals com l’oliver, la acacia, que se utilitzan segons la seva funció (viga, pilar, dintell, porta etc…)
  • Aprofitant els recursos com l’aïgua, el vent, el sol, la edificació obté un máxim d’autosuficiencia energética.
  • Aprofitant l’aïgua de pous (no de la red), de la pluja i de les aïgues grises (que es poden reciclar de forma natural) es promou l’idea de l’hort-jardí, contribuïnt a l’autosuficiencia alimentaria.

Tot aixó produeix una bio-arquitectura.