Projecte a Garriguella


 

.
L’encarrec consisteix en el projecte integral de la urbanització de Garriguella. Tenint en compte la topografía del terreny i les vistes al mar (Roses fins les Illes Medes) i als pirineus, vam proposar una parcel.lació que s’integrés al terreny, on la implantació de les edificacions permeten la màxima integritat paisatgística evitant intercepcions de visuals d’unes respecte les altres i una  correcte orientació.
.
Proposta de zonificació

.

 Proposta de implantació de volums.

ZONA CIUTAT JARDÍ                                                                              ZONA HOTELERA

 

Zona ciutat jardí.

S’estableixen les zones destinades bàsicament a habitatges unifamiliars aïllats, aparellats o agrupats amb un total de 38 unitats residencials a distribuir dins de quatre parcel·les úniques tipus A, B, C i D. La disposició de les edificacions en aquestes zones ha de permetre articular les parts construïdes de les ajardinades o lliures.

Zona hotelera.

A la part superior dels sector es preveu la construcció d’un equipament hoteler d´ implantació extensiva de 40 habitacions amb els serveis necessaris, el conjunt de construccions, patis i espais ajardinats que formalitzarà l’hotel i ha de permetre una perfecte integració amb el conjunt.

 Zona Sud.

.

El plantejament de la introducció de plantes de humitat entre carretera i el estanyol al sud de la urbanització, es farà com a barrera visual a aquesta zona. Estan previstos arbres blancs i canya.

.

Camins peatonals amb elements d’aigua i conservació de les característiques del paisatge original.

El seguiment de la topografía ofereix vistes a tots i integració al paisatge.

        

..

.Estudis virtuals de l’entorn de l’urbanització i algunes cases exemple.

.
Objectius bàsics per optimitzar l’ordenació:
– La reimplantació de les edificacions de manera que permeti esponjar i millorar l’àmbit, podent adaptar la urbanització als marges i  topografia existents per aconseguir la màxima integritat paisatgística evitant intercepcions de visuals d’unes respecte les altres i una  correcte orientació. Per aquests motius es proposa la reducció de l’edificabilitat de les parcel·les gradualment en sentit descendent i es  limita a la planta pis, prioritzant l’edificació en planta baixa.
.
– Reajustar la xarxa viària i la continuïtat de la zona verda central per una menor incidència en el paisatge, adaptant-la a la topografia,  mur, marges existents, i camins actuals i suprimir els carrers D i E de la part superior del sector minimitzant el impacte amb la zona  verda.
.
– Preservar i aprofitar al màxim la vegetació existent, i recuperar el paisatge conreat de la zona amb la plantació de vinya, olivera,  ametllers, garrofers, etc., creant zones verdes comunitàries, zones lliures d’edificació en sol privat i corredors de protecció paisatgística, possibilitant per aquest motiu l’agrupació d’edificacions amb una volumetría articulada per patis oberts o tancats  alliberant així la resta del territori.
.
– Establir les condicions que possibiliten l’execució de les obres d’urbanització mitjançant una única actuació urbanística i dividir el  sector amb cinc parcel·les úniques, quatre per habitatges i a la part superior una destinada a zona hotelera.
– Perdre en consideració la utilització d’energies renovables amb la ubicació de captadors solars per la producció d’aigua calenta  sanitària i calefacció i plaques fotovoltàiques per l’energia elèctrica per aconseguir unes edificacions eficients des del punt de vista  energètic millorant ecològicament els habitatges i disminuint les emissions de CO a l’atmosfera.
.
– Contemplar la recollida i reaprofitament de l’aigua de pluja per l’ús ambiental i domèstic i la residual per destinar-la al rec, amb  contribució a la sostenibilitat territorial.
.
– Regular els materials d’acabats de façanes, cobertes, murs i tanques que s’adeqüin als tradicionals del entorn i juntament amb la  vegetació també determinada a les zones lliures, crear un conjunt harmònic integral.