3 Cases a Vilaür


Programa:  3 habitatges unifamiliars aïllats
Localització:  Vilaür (Alt Empordà)
Data construcció:   1993
Superfícies habitatges:  215/198/225 m2
Referència:   1092

La finalitat d’aquest estudi de detall es ordenar l’edificació d’aquest sector, tal i com recomana el planejament existent, proposant una volumetria que determina unes característiques formals i d’ubicació adequades per a la població.

Les edificacions s’ordenen de manera que s’integrin totalment al tipus de població existent fora del sector Històric. Tanmateix s’ha tingut en compta per a la seva ubicació, les visuals que desde les afores de la Vila permeten integrar aquests volums amb el conjunt existent, per això s’ha treballat amb maqueta realitzada a escala conjuntament amb el casc històric.