11 Cases a Llabià


Programa:  Pla Parcial i 5 habitatges unifamiliars
Localització: Llabià (Baix Empordà)
Data construcció:   2004
Superfícies:   48.000 m2
Referència: 1000

L’encarrec consisteix en executar el projecte d’urbanització d’un sector del municipi de Llabià (definir les obres, moviment de terres, sanejament, electricitat, aigua potable, telefonia, gas, enllumenat públic i pavimentació).

Planol de parel.lació
Es sitúen 11 parcel.les per a habitatges unifamiliars i una Zona d’Equipaments Comunitaris que serveix de nucli central de totes les xarxes de la Urbanització, així com per d’altres que es podrien construir mes endavant.
Es projecten tres seccions tipus de vials, una d’elles peatonal. Com a obres complementaries de la Urbanització es construeixen una sèrie de murs de paret de pedra de la zona que acompanyen  diferents parts de les rasants dels carrers i del rec existent.
.
Projecte de 8 cases.
Es van desenvolupar els projectes executius per a 8 habitatges unifamiliars.
.
Exemple d’una casa realitzada (parcel.la 6)
   .

     

Aquest habitatge es va projectar amb un criteri de gran integració amb el medi,  tan en les dimensions de la seva volumetria que es reparteix sobretot en planta baixa i s’amplia a l’entorn amb pèrgoles i porxos, com en l’elecció dels  materials. Els murs de tàpia, un element molt important en la concepció del projecte a nivell estrcutural i funcional entren i surten de l’interior a l’exterior creant els diferents espais.

.
Exemple d’una casa realitzada (parcel.la 1)
.

La casa s’integra en l’entorn natural en el que es troba per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic d’aquest lloc tant privilagiat. La forma de l’edifici està concebut amb dos volums principals i que a la vegada ajuden a integrar la casa en la topografia i funcionalment separen la zona de dia amb la de nit.

.
Projecte d’una casa (parcel.la 11)
.
.